نشست رئیس هیئت عامل اتاق با کمیته تخنیکی کارگوی هوایی

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان طی نشستی به روز دوشنبه مورخ 11 ثور 1396 با تعدادی از اعضای کمیته تخنیکی کارگوی هوایی افغانستان پیرامون میکانیزم کاری این کمیته و امضای تفاهمنامه میان اتاق (به نمایندگی از شرکت های صادرکننده) و شرکت هوایی آریانا بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست که در سالون ملاقات های ریاست هیئت عامل برگزار شد، محترم خالد اکرم آمر گمرک میدان هوایی، محترم عبدالعلی فروغ معاون تجارتی شرکت هوایی آریانا، محترم سید محبوب الله ربانی مسؤل انکشاف خدمات مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری، محترم محمد مسعود یاسین آمر تعرفه ریاست عمومی گمرکات، ، محترم احمدشاه سکندری مدیر عمومی بارچالانی شرکت هوایی آریانا و محترم میرزمان پوپل مسؤل انکشاف صنایع و صادرات اتاق به حیث اعضای کمیته تخنیکی کارگوی هوایی افغانستان حضور داشتند.

محترم نصرت، در رابطه بر فعال سازی کارگوی هوایی که طرح پیشنهادی آن  بادرنظر داشت بعضی امتیازارت برای صادرکنندگان، قبلاً از طرف اتاق برای رهبری دولت مطرح شده بود معلومات ارائه نموده، گفت: " طرح پیشنهادی اتاق مورد استقبال شورای عالی اقتصادی قرار گرفت و یک تیم روی عملی ساختن آن توظیف گردید که کارهایی نیز در این رابطه انجام شد. در ضمن اتاق میان صادرکنندگان و سه شرکت هوایی (آریانا، کام ایر و صافی) تفاهمنامه ای را ترتیب و عقد نمود که به اساس این تفاهمنامه یکسلسله امتیازاتی از جانب شرکت های هوایی متذکره برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و با درنظرداشت همین امتیازات، سال گذشته هفته وار طور اوسط از 20 تا 30 تن محصول صادراتی از کابل به دهلی انتقال داده شد."

آقای نصرت در مورد حمایت از سوی رهبری دولت مبنی بر حمایت از صادرکنندگان کشور به خصوص از طریق شرکت هوایی آریانا صحبت نموده و در این رابطه از ایجاد کمیته های رهبری و کمیته تخنیکی به خاطر تطبیق کار عملی صادرات از طریق کارگوی هوایی چنین گفت: "کمیته تخنیکی موظف است تا پلان کارعملی را ترتیب نموده و جهت تصویب به کمیته رهبری ارائه نماید. بناءً جلسه امروزی اولین جلسه کمیته تخنیکی بوده و مشخصاً روی یکسلسه موارد بحث می نماید و مهمترین آن ترتیب یک پلان عملیاتی می باشد که کار آن الی 15 ماه جون نهایی شده و در این تاریخ باید اولین محموله صادراتی از طریق کارگوی هوایی به هندوستان انتقال داده شود."

محترم نصرت، در رابطه به مسؤلیت نهادهای مربوطه در تطبیق پلان عملیاتی که فعلاً بشکل مسوده ترتیب خواهد شد صحبت نمود تا نهایتاً این پلان عملیاتی بعد از شریک سازی نظریات سایر نهاد ها، جهت تصویب به کمیته رهبری ارائه گردد. ایشان مسؤلیت عمده اتاق را جهت تطبیق موفقانه این پلان، نشست های متواتر با صادرکنندگان و دریافت صورت دقیق لیست اقلام صادراتی آنان با درنظرداشت فرمایشات شان عنوان کرد. به اساس این پلان تفاهمنامه ای که مسوده آن آماده شده، میان اتاق و شرکت آریانا به امضاء خواهد رسید تا این شرکت کارگوی هوایی خودرا در اختیار صادر کنندگان قرار دهد. به همین ترتیب میکانیزم همکاری میان نهاد های مربوطه نیز ترتیب خواهد شد.

مسوده پلان عملیاتی اتاق به شکل ذیل خلاصه گردیده است:

 • ترتیب مسوده معرفی صادرکنندگان و پروسه طی مراحل اموال از طریق میدان هوایی؛
 • ترتیب طرح تفاهمنامه اتاق با شرکت آریانا؛
 • ترتیب فورم راجستریشن اموال؛
 • ترتیب لست صادرکنندگان جهت انتقال کارگو؛
 • شناسایی مشکلات در گمرک میدان هوایی کابل؛
 • شناسایی مشکلات در پروسه طی  مراحل اموال در گمرک میدان هوایی دهلی؛
 • شناسایی مشکلات و سهولت ها در گمرک میدان هوایی امرتسر؛
 • جلسه با مسوولین سفارت هندوستان در افغانستان پیرامون مشکلات در میدان های هوایی دهلی و امرتسر؛
 • عقد قرار داد با شرکت کارگوی هوایی؛
 • سهولت های انتقالات اموال در مسیر راه ها از گدام الی میدان هوایی کابل؛
 • امادگی شرکت هوایی آریانا افغان  برای تخلیه و بارگیری کارگو؛
 • آمادگی و سهولت در پروسه طی مراحل گمرکی میدان هوایی حامد کرزی؛
 • عقد قرار داد با کمپنی هندی پیرامون سهولت در طی مراحل اموال صادراتی در میدان هوایی دهلی؛
 • امضای تفاهمنامه دولت افغانستان با دولت هندوستان پیرامون سهولت های گمرکی، لابراتوار، تسهیل در پروسه انتقالات در میدان های هوایی امرتسر و دهلی؛
 • معیاری سازی سرتفکیت قرنطین وزارت زراعت.