اسم: شفیق اله عطایی

پست: معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل

تماس: 0799025023 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل
اسم: احمد توفیق داوری

پست: معاون مالی و اداری هیئت عامل

تماس: 0700214567 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: محمد نبی حکیمی

پست: آمر اداری

تماس: 0700625867 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: میر زمان پوپل

پست: آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری

تماس: 0700222827 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: نقیب اله لاروی

پست: آمر مالی

تماس: 0785726763 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: حاجی خواجه شاه درویش

پست: آمر عضویت ها

تماس: 0700289787 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: نجیب اله فضلی

پست: آمر منابع بشری

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0792235154
مشاهده پروفایل

اسم: محمد طاهر وردک

پست: آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0794620202
مشاهده پروفایل

اسم: امید غفورزی

پست: آمر روابط بین الملل

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0778686953
مشاهده پروفایل

اسم: جان اقا نوید

پست: آمر روابط عامه

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0700297718
مشاهده پروفایل

اسم: منصورالله هدایت

پست: آمر کارشناسی اقتصادی

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0791171034
مشاهده پروفایل