دیدارهیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر مصر مقیم کابل

دراین دیدار که دردفتر هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با حضور داشت محترم خانجان الکوزی معاون اول ،محترم محمد یونس مومند معاون تجارتی ،نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی ،الحاج غلام نبی

ادامه مطلب...

اعطای لوح تقدیر اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان به سفیرکشور تاجکستان مقیم کابل

در مراسمی که به مناسبت تقدیر از کارکرد های سفیر تاجکستان مقیم کابل با حضور داشت محترم خانجان الکوزی معاون اول ،محترم محمد یونس مومند معاون تجارتی ،نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی ،الحاج غلام نبی

ادامه مطلب...

نشست نماینده گان تاجران وتولید کننده گان محصولات زراعتی با رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان

نماینده گان تاجران ، وتولید کننده گان محصولات زراعتی طی یک نشست مشکلات این سکتور را که اخیراً به آن مواجه گردیده اند با محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و محترم

ادامه مطلب...

سی وپنجمین جلسه دور دوم هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان درکابل تدویر یافت

سی وپنجمین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان تحت ریاست محترم خانجان الکوزی معاون اول اتاق به اشتراک اکثریت اعضأ تدویر یافت. در نخست محترم عتیق الله نصرت ریئس هیئت عامل اتاق یکی از موضوعات

ادامه مطلب...

نشست با تاجران ولایت فراه

نشست تاجران ومشبثین ولایت فراه با محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت ومحترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان که دروزارت تجارت وصنعت صورت گرفت.

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397